Members

Professor Kenji MATSUDA Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, Japan
TEL 075-383-2738 / FAX 075-383-2739
kmatsuda[@]sbchem.kyoto-u.ac.jp
Junior Associate Professor Kenji HIGASHIGUCHI Room A4-324 / TEL 075-383-2745 / FAX 075-383-2741
higashi[@]sbchem.kyoto-u.ac.jp
Assistant Professor Daiki SHIMIZU Room A4-325 / TEL 075-383-2746 / FAX 075-383-2741
dshimizu[@]sbchem.kyoto-u.ac.jp
Secretary Kinuyo TORITANI
D3 Yusuke NAKAKUKI
D1 Hodaka HAMAMOTO
M2 Takero AOKI
Naoto OOTSUKI
Tomohito SHINOZUKA
Masataka SUGIMOTO
Atsushi NAMIKAWA
M1 Kasei BAI
Masato HISADA
Yae HIROYASU
Ryuto YASUI
B4 Ami SAKAZAKI
Ryo SAKASHITA
Yuta FUJIMOTO
Kaho YAMAGUCHI
Koki YAMAMOTO
Masahiro YAMAMOTO

Alumni ->