Contact Information

     Secretarial Office
     Kyoto Daigaku Katsura A4-328
     Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, JAPAN
     Tel: +81-75-383-2749
     sakai@sbchem.kyoto-u.ac.jp